Vin og mad

Lejevilkår

Lejevilkår for Michaels Mad & Vin

Disse Lejevilkår finder anvendelse ved enhver lejeaftale mellem på den ene side Michaels Mad Og Vin, CVR-nr. 26640180 (herefter kaldet ”Udlejer”) og på den anden side kunden (”herefter kaldet Lejer”), hvormed Udlejer indgår lejekontrakt om én eller flere specifikke maskiner, borde, stole eller andet. Ethvert tilbud på leje fra Udlejers side afgives med forbehold for, at de omhandlede genstande er lejet ud til anden side inden Lejer bekræfter lejeaftalen.

Udlejers ydelse omfatter én eller flere maskiner samt tilbehør, borde, stole m.m. i henhold til nærmere specificeret lejekontrakt, hvori det lejede udstyr og genstande samt periode, pris, stand m.m. fremgår. I det omfang et forhold ikke er nærmere beskrevet i lejekontrakten, gælder nærværende Lejevilkår i enhver henseende i forholdet mellem Udlejer og Lejer. Det påhviler Lejer at afhente og tilbagelevere det lejede ved Udlejer, medmindre anden aftale indgås. I det omfang Udlejer forestår levering, skal Lejer betale fragt for levering og forsendelse af det lejede samt de fornødne varer til det lejede. Forgæves kørsel koster mindst kr. 125,00. Ved leje af maskiner sker levering og afhentning altid ved Udlejer. Borde og stole kan Lejer selv afhente og tilbagelevere.

Lejer bærer ansvaret overfor sig selv, medhjælper, transportør mv., herunder enhver tredjemand vedrørende af- og pålæsning af det lejede samt transport og brug for enhver type af skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Udlejers side. Lejers ansvar omfatter således skader på egne ting, personer og det lejede, medmindre skaden skyldes Udlejers forhold, herunder eksempelvis forkerte oplysninger vedrørende brug m.m.

Under brug af maskiner skal der til enhver tid være en ansvarlig voksen, der holder opsyn og forestår benyttelsen af det lejede. For softicemaskiner, må der ikke tilsættes anden softicemix, end det Udlejer sælger og leverer med det lejede, idet det lejede udstyr da kan beskadiges. Der medfølger til enhver tid brugsvejledning til det lejede, og Lejer er forpligtet til at læse og følge denne i enhver henseende. Ved enhver tvivl skal Udlejer straks kontaktes.

Lejer bærer risikoen for beskadigelse af det lejede og omgivelserne, hvor det lejede benyttes, tillige med at Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede fra det tidspunkt, hvor det lejede stilles til rådighed for Lejer og frem til det tidspunkt, hvor det lejede afleveres i kontraktmæssig stand til Udlejer. Udlejer påtager sig ikke risiko eller ansvar for driftstab af nogen art, avancetab, eller andet direkte/indirekte tab eller følgeskader.

Lejer skal selv sørge for enhver form for forsikring af det lejede, herunder forsikring i tilfælde af skader, brand, tyveri m.m. Ved enhver lejekontrakt kan Udlejer betinge sig af, at Lejer foreviser gyldig forsikring, forinden det lejede udleveres til Lejer. I tilfælde af skade, brand, tyveri m.m. på det lejede, opkræver Udlejer enhver omkostning, herunder eventuelt omkostning til køb af tilsvarende genstande direkte ved Lejer, og Lejer er selv ansvarlig for at få dækning ved sin forsikring.

Prisen for det lejede fremgår af den indgåede lejekontrakt. Medmindre anden aftale indgås, opkræves betaling ved lejekontraktens indgåelse, og ved det lejedes afhentning, er Lejer forpligtet til at betale for det lejede uanset, om det har været benyttet eller ej. Betaling kan ske kontant eller via Dankort/Visa/Mastercard. Der ydes ingen erstatning/afslag/refusion for afbrydelse i fester/begivenheder, hvor det lejede benyttes på grund af driftsproblemer med det lejede.

Ved lejeforholdets begyndelse modtager Lejer det lejede i rengjort og velvedligeholdt stand. I lejekontrakten anføres enhver relevant skade eller slidtage på det lejede, som Lejer ikke er ansvarlig for. Ved lejeforholdets ophør skal det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som det blev overdraget til Lejer, bortset fra almindelig slid og ælde. I modsat fald opkræves udgiften til kontraktmæssig aflevering ved Lejer, der tillige skal betale leje i perioden frem til kontraktmæssig aflevering. Lejer skal selv afholde enhver udgift til drift af det lejede, herunder el m.m.

 

I det tilfælde, at Lejer konstaterer en defekt eller anden skade på det lejede efter udlevering, skal Lejer afstå fra at benytte det lejede og straks kontakte Udlejer, der aftaler nærmere vedrørende besigtigelse. Viser det sig, at defekten/skaden skyldes Udlejers forhold refunderes lejen forholdsmæssigt for den tid, hvor det lejede ikke kan benyttes. Lejer kan ikke derudover rette krav mod Udlejer.

Hvis Udlejer tilkaldes på grund af, at det lejede ikke vil starte/er defekt, og det viser sig, at det ikke skyldes forhold Udlejer er ansvarlig for, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500,00 for kørsel til Lejer, og derudover betaling på kr. 475,00 pr. påbegyndt time, som Udlejer bruger på transport og udbedring af fejl/defekt.

Såfremt Lejer misligholder sine forpligtigelser i henhold til lejekontrakten og nærværende Lejevilkår, kan Udlejer uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Udlejer måtte have afholdt til afhentning af det lejede, og tabt fortjeneste som følge af manglende mulighed for udleje af genstandene.

Som misligholdelse regnes blandt andet, men ikke udelukkende, følgende:

- manglende betaling af leje

- manglende driftsmæssigt vedligeholdelse, herunder rengøring og reparation af det lejede

- manglende rettidig aflevering af det lejede herunder manglende rengøring

- nægtelse af Udlejers adgang til at besigtige det lejede i lejeperioden

- manglende forsikringsdækning, hvor påkrævet

Hvis misligholdelsen består i manglende rengøring af det lejede ved lejeaftalens ophør, faktureres Lejer kr. 500,00 i gebyr og administration, samt en timepris på kr. 475,00, der opkræves for hver påbegyndte 30 minutter rengøringsarbejdet varer.

I tilfælde af tvister mellem Parterne, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten i Horsens som aftalt værneting, medmindre Lejer er en forbruger, idet retssag da kan indledes på forbrugerens bopæl eller indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn.

 

Michaels Mad Og Vin

Jeksen Dalvej 36

8362 Hørning

Tlf.nr. 8692 3847

Levering i hele Danmark

Med vores geografiske placering få kilometer fra motorvej E45, leverer vi mad ud af huset og diner transportable i hele Danmark.